Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEELNAME

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Adventure Trail: het door of vanwege Got2Move Adventure  B.V. gedurende het jaar te organiseren Trail: Adventure Trail.

2.     Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich al dan niet door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Adventure Trail.

3.     Bezoeker: de natuurlijke persoon die op een door de Organisator toegelaten wijze een Adventure Trail bezoekt, niet zijnde een Deelnemer.

4.     Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een of meerdere Deelnemers heeft ingeschreven voor deelname aan het Adventure Trail.

5.     Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemer, Bezoeker en/of Deelnemend Bedrijf en de Organisator strekkend tot deelname of bezoek van de Deelnemer en/of Bezoeker aan het Adventure Trail.

6.     Organisator: de rechtspersoon (in deze Got2Move Adventure  B.V.) waarmee de Deelnemer, een Deelnemend Bedrijf en/of een Bezoeker een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden (onder welke benaming dan ook) van Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: DEELNAME 

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop de Adventure Trail wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Adventure Trail vastgestelde minimumleeftijd van 8 jaar te hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisator. Een Deelnemer onder de 18 jaar dient toestemming te hebben van zijn/haar ouder(s)/verzorger(s).

2.2. De Deelnemer mag aan het Adventure Trail slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Adventure Trail volledig is voldaan volgens de betalingsmogelijkheden die door de Organisator worden aangeboden en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.4. De Organisator van de Adventure Trail kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld overmacht) besluiten de Adventure Trail af te gelasten of stil te leggen, te wijzigen (zoals onder meer maar niet uitsluitend het wijzigen of inkorten van het parcours en/of de starttijden) of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie.

2.5. De Organisator van de Adventure Trail kan de starttijd, datum en/of locatie van het Adventure Trail wijzigen.

2.6 Door het besluit van de Organisator om de Adventure Trail niet door te laten, stil te leggen, te wijzigen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat voor Organisator geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer en/of Bezoeker gemaakte kosten in relatie tot het Adventure Trail, van welke aard ook.

2.7. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:

1.     rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de dag van de Adventure Trail onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel in Nederland;

2.     ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de dag van de Adventure Trail onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel in Nederland;

3.     publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.

2.8. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan in artikel 2.7 van deze algemene voorwaarden genoemde eisen en/of andere zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname en/of bezoek aan de Adventure Trail geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en van welke aard ook, die de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker mocht lijden als gevolg van de deelname en/of het bezoek aan het Adventure Trail.

Tevens is de Organisator niet aansprakelijk en aanvaardt Organisator geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken en/of schade anderszins van Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker en/of (andere) derden, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Adventure Trail.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 3 aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade in het voorkomende geval uitkeert.

3.3. De Deelnemer en/of het Deelnemend Bedrijf dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of partner, familie en/of vrienden en/of (een) nabestaande(n) mochten lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door of ontstaan tijdens zijn deelname aan het Adventure Trail. Op eerste verzoek van Organisator verstrekt Deelnemer en/of het Deelnemend Bedrijf een kopie van de relevante polis aan Organisator.

3.4. De Deelnemer verklaart door de inschrijving zich bekend en/of het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat de Deelnemer bekend is met het feit dat deelname aan de Adventure Trail een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat Deelnemer aan deze eis voldoet en zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Adventure Trail.

3.5. De Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die hij/zij zelf lijdt en/of die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname en/of bezoek aan) het Adventure Trail, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. De Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Op eerste verzoek van Organisator verstrekt Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker een kopie van de relevante polis aan Organisator.

ARTIKEL 4: GEBRUIK BEELD- EN GELUIDSMATERIAAL / PORTRET- EN IMAGE

4.1. Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker verleent bij voorbaat onherroepelijke toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond de Adventure Trail gemaakte foto’s en beeld-/ en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker zichtbaar en/of hoorbaar is, zoals nader uiteengezet in lid 2 van dit artikel. Hieronder valt ook het (her)gebruik van deze beelden en/of opnamen in (reclame) uitingen van of vanwege Organisator en/of derden. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats. 

4.2. Organisator is gerechtigd om gedurende een Adventure Trail geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) de Adventure Trail te (doen) maken, met inbegrip van Deelnemers, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoekers. De Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker die deelneemt aan de Adventure Trail en/of een Adventure Trail bezoekt:

1.     stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik – door Organisator en/of partijen die hiervoor toestemming van Organisator hebben verkregen – van naam, stem, portret en /of afbeelding en persona van Deelnemer en/of Bezoeker door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend, voor eigen en/of commercieel gebruik;

2.     geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;

3.     stelt noch Organisator noch partijen die met toestemming van Organisator gebruik maken van voornoemd beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;

4.     doet jegens Organisator en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Adventure Trail en locatie waarbij Deelnemer en/of Bezoeker persoonlijk herkenbaar is.

4.3. Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege een Deelnemer, Deelnemend Bedrijf en/of Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Organisator; de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker zal op eerste verzoek van Organisator, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Organisator is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Deelnemer, het Deelnemend Bedrijf en/of de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer en/of Deelnemend Bedrijf verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan en/of inschrijving voor de Adventure Trail verleent een Deelnemer en/of Deelnemend Bedrijf toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en/of het Deelnemend Bedrijf en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer en/of het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder de openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam, beeld en wedstrijdresultaten ten behoeve van foto- en tijdregistratie. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en wedstrijdresultaten alsmede het gebruik van de beelden en opnamen als hiervoor bedoeld bij artikel 4, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden door middel van publicatie in promotionele foto’s, video’s en/of posters, in dagbladen en via internet. Op de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de Organisator is tevens het Privacy Statement van Organisator van toepassing.

ARTIKEL 6: BETALING EN FACTURATIE DEELNEMEND BEDRIJF

De betaling van de deelnamekosten voor een Deelnemend Bedrijf vindt plaats op rekening van de Organisator. Betaling door Deelnemend Bedrijf dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Organisator. De voor betaling opgegeven gegevens worden door of namens Organisator getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Organisator behoudt zich het recht voor om een verzoek van het Deelnemende Bedrijf voor betalen op rekening te weigeren. De door of vanwege Organisator gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is het Deelnemende Bedrijf dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Organisatorgerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. In voorkomend geval is Organisator gerechtigd deelname van de Deelnemer die door het Deelnemend Bedrijf is ingeschreven te weigeren. Organisator is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij het Deelnemende Bedrijf in rekening te brengen. Organisator is tevens gerechtigd het Deelnemend Bedrijf herinnerings- en aanmaningskosten in rekening te brengen, onverminderd het recht van Organisator om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij het Deelnemend Bedrijf in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75 euro. Organisator is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Organisator is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

 

ARTIKEL : 7 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

7.1 Op deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst, alsmede deelname en/of bezoek aan de Adventure Trail en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst, alsmede ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, en deelname en/of bezoek aan de Adventure Trail, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in NoordHolland, locatie Alkmaar, Nederland.